Metoda porównawcza

Jedną z metod badawczych, z których korzysta się w naukach społecznych, jest metoda porównawcza. Już sama nazwa wiele nam sugeruje i są to jak najbardziej właściwe skojarzenia. Chodzi tutaj o porównywanie ze sobą zjawisk, rzeczy, czynności, pojęć czy też twierdzeń. Efektem takiego zestawiania jest osiągnięcie częściowej lub całkowitej tożsamości przedmiotów porównywania.

Oczywiście, w naukach społecznych nie można mówić o całkowitej tożsamości zestawianych przedmiotów. Ma ona miejsce właściwie tylko w logice oraz matematyce, gdzie osiąga się ją dzięki równaniom.

Tożsamość częściowa również stanowi interesujący materiał dla analiz badawczych. Dzięki niej badacz może lepiej poznać obserwowane zjawiska, ich składniki, zależności pomiędzy nimi oraz genezę zaistnienia poszczególnych sytuacji. Metoda porównawcza ma zastosowanie, między innymi, w psychologii społecznej. Tutaj odnajdywanie podobieństw pomiędzy zachowania ludzkimi może pomóc w ich wyjaśnieniu i zrozumieniu – porównywanie jak najbardziej ma sens.