Substancje i mieszaniny niebezpieczne

Korzystanie z powszechnie dostępnych środków chemicznych jest dozwolone, jednak zawsze należy zachować ostrożność. Wiele z

Korzystanie z powszechnie dostępnych środków chemicznych jest dozwolone, jednak zawsze należy zachować ostrożność. Wiele z tych środków chemicznych zostało sklasyfikowane jako niebezpieczne.

Na opakowaniu możemy znaleźć stosowane informacje, dzięki którym dowiemy się, jaki rodzaj zagrożenia stanowi preparat. Jakie są najważniejsze niebezpieczeństwa? Niektóre substancje charakteryzują się dużymi właściwościami utleniającymi.

Oznacza to, że w razie ewentualnej reakcji z innymi substancjami może dojść do reakcji egzotermicznych. Bardzo niebezpieczne są także substancje skrajnie łatwopalne.

Korzystając z nich trzeba być bardzo czujnym, ponieważ tego typu preparaty posiadają niską temperaturę wrzenia. Kolejnym zagrożeniem są substancje toksyczne.

Mogą one przenikać przez skórę, drogi oddechowe stanowiąc tym samym niebezpieczeństwo dla zdrowia. Wiele preparatów chemicznych posiada właściwości żrące.

Przypadkowy kontakt ze skórą może spowodować zniszczenie tkanek.